Jan Paweł II i Jan XXIII ogłoszeni Świętymi!

 

Jan Paweł II i Jan XXIII ogłoszeni Świętymi!

swiety-jan-p-500x729

Jan Paweł II i Jan XXIII zo­sta­li ogło­sze­ni świę­ty­mi! Ka­no­ni­za­cja pa­pie­ży od­była­ się na placu św. Pio­tra w Wa­ty­ka­nie. Li­tur­gii prze­wod­ni­czy pa­pież Fran­ci­szek. Wraz z nim mszę ka­no­ni­za­cyj­ną kon­ce­le­browało sie­dem ty­się­cy du­chow­nych, w tym kar­dy­na­ło­wie, bi­sku­pi i księ­ża. Wśród nich jest eme­ry­to­wa­ny pa­pież Be­ne­dykt XVI. Na uro­czy­sto­ści przy­by­ły dzie­siąt­ki ty­się­cy wier­nych z ca­łe­go świa­ta.

papiez watykan448x336
Ludność zgromadzona w placu Św.Piotra
jp polska 391x265
Św. Jan Pawel II

 Podczas mszy kanonizacyjnej Jana XXIII i Jana Pawła II drugie czytanie wygłoszone zostało po polsku. Było to czytanie z Pierwszego Listu świętego Piotra Apostoła.

 

Na placu Świętego Piotra zabrzmiały po polsku między innymi następujące słowa: “Radujcie się, choć teraz musicie doznać trochę smutku przez różnorodne doświadczenia. Przez to wartość waszej wiary okaże się o wiele cenniejsza od zniszczalnego złota”.

watykan 1 448x254

 

Papież Franciszek powiedział, że “w posłudze Ludowi Bożemu Jan Paweł II był papieżem rodziny”. Mówiąc o papieżu Polaku Franciszek podkreślił: “Kiedyś sam tak powiedział, że chciałby zostać zapamiętany jako papież rodziny”.