Very important announcement! – Bardzo Ważne!

 

Kongres Polonii Amerykańskiej – Wydział na Stan Illinois
Program Radiowy „Głos Kongresu”

Czwartek, 31. marca 2022
20:00 czasu centralnego USA  –  3:00 czasu warszawskiego
Stacja:  WPNA 1490 AM (USA)
W internecie:  WPNA – 1490 AM (radiowpna.com)


Nasz program radiowy w nadchodzący czwartek, prowadzony przez Waltera Bochenka i Mirosława Niedzińskiego, skupi się na pomocy dla Narodu Ukraińskiego, pomocy dla Ukraińskiego wojska i pomocy dzieciom uchodźców, z których część cierpi na PSTD (zespół stresu pourazowego).

 Będziemy mieli kilku bardzo wybitnych gości, również z Polski, którzy chcą przekazać Polonii, przyjaciołom Polonii i wszystkim naszych słuchaczom kilka bardzo istotnych informacji.

 Tak jak to się dzieje we WSZYSTKICH sytuacjach kryzysowych, liczne organizacje powstają, aby pomóc poszkodowanym. Niektóre z tych organizacji są dobrze ugruntowane, cieszą się znakomitą reputacją, niektóre powstają z dnia na dzień, a niektóre są po prostu oszukańcze, zbierają pieniądze lub żywność, odzież, która nigdy nie dociera do zamierzonych potrzebujących. 

Druga sprawa to koordynacja między tymi organizacjami, zbiera się dziesiątki tysięcy butów dziecięcych, co jest świetne, ale prawdziwą potrzebą są męskie buty, wojskowe lub myśliwskie. 500,000 koców jest także potrzebne, ale kamizelki kuloodporne i hełmy są równie ważne. 

Ochrona szlaków dostaw materiałów z Polski na Ukrainę jest absolutnie kluczowa, ponieważ szlaki te są nieustannie atakowane przez ogromną liczbę rosyjskich dywersantów, a rosyjska armia już teraz przechodzi od oblężenia Kijowa do przecinania ścieżki wzdłuż granicy Ukrainy i Polski, skutecznie odcinając drogi ewakuacyjnych dla uchodźców oraz pomocy humanitarnej i wojskowej.

Te i inne krytyczne kwestie związane z Pomocą dla Ukrainy zostaną omówione w naszym programie z Robertem Witosławskim, Koordynatorem Wiodącym Działań Pomocy dla Wojska Ukrainy oraz jego zastępcą Wojciechem Polem, który podróżuje między Polską a Ukrainą. Obaj panowie posiadają aprobaty i certyfikaty Wojska Polskiego, w ich szeregach są generałowie i oficerowie WP w stanie spoczynku.

W lepszych czasach, jak i ich drużyna, Panowie są aktywni w rekonstrukcji ważnych bitew historycznych. Jedną z ich słynnych rekonstrukcji była obrona Westerplatte, 1 września 1939 r. zaatakowanego przez niemiecki pancernik Schleswig-Holstein.

Mamy nadzieję, że wszyscy słuchacze programu rozumieją, że jedynym sposobem, w jaki ta wojna może się naprawdę zakończyć, jest zwycięstwo militarne. Każde „porozumienie pokojowe” zostanie osiągnięte tylko wtedy, gdy będzie wygodne i pomocne dla Władimira Putina i rosyjskiego wojska. Jeśli Rosja zwycięży militarnie na Ukrainie to się skonsoliduje, odbuduje i skoncentruje sie na nowym celu, czy to w państwach bałtyckich, czy może nawet w Polsce.

Zapraszamy do słuchania naszego programu radiowego “Głos Kongresu”.


 

Polish American Congress – Illinois Division
Radio Program “Voice of Congress”

Thursday, March 31, 2022
8:00 PM USA Central time  –  3:00 AM Warsaw time
Radio:   WPNA 1490 AM (USA)
Internet:   WPNA – 1490 AM (radiowpna.com)


 

This Thursday our radio program, hosted by Walter Bochenek and Michael Niedzinski, will focus on aid to the Ukrainian people, aid to Ukrainian military and aid to refugee children, some of whom suffer from PSTD (Post traumatic Stress Disorder).

We will have very distinguished guests, also from Poland, who want to relay some critically important information to Polonia, friends of Polonia and all our listeners. 

As it happens in ALL crisis situations, numerous organizations spring forth to help the affected. Some of these organizations are well established, with stellar reputation, some are created overnight, and some are simply fraudulent, collecting money or food, clothing which never reaches the intended needy.

The other issue is coordination between these organizations, tens of thousands baby shoes are collected, which is great, but the real need is mens military or hunting boots. 1000,000 blankets is great, but bulletproof vests and helmets are just as important.

Protecting the materiel supply routes from Poland to Ukraine is absolutely crucial, since these routes are under constant attack by vast number of Russian saboteurs, and Russian military is already moving from siege of Kiev, to cutting a path …along Ukraine and Poland, effectively cutting off escape routes for refugees and humanitarian and military aid.

These and other critical issues relating to Help for Ukraine shall be discussed on our radio program with Robert Witoslawski, Lead Coordinator of Activities relating to Help for Ukrainian Military, and his deputy Wojciech Pol, who travels between Poland and Ukraine. Both men have the approval and certificates from the Polish army, in their ranks are retired Polish Army generals and officers.

In better times both men and their team arę active in reenactment of significant historical battles. One of their famous reenactments was the Sep 1,1939 defense of Westerplatte, attacked by German battleship Schleswig-Holstein.

We hope all listeners understand the only way this war can truly end is via military victory. Any “peace deal’ will be reached only if it is convenient and helpful to Vladimir Putin and the Russian military. If Russia prevails militarily in the Ukraine they will consolidate, rebuild and focus on a new target, be it Baltic States, or maybe even Poland.

Please listen to our program “Voice of Congress”.